Oferta dla przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, stowarzyszeniom, fundacjom oraz spółkom prawa handlowego. Nasza pomoc obejmuje wszelkie aspekty działalności przedsiębiorcy. W zakres oferowanych usług wchodzi m.in.

Obsługa prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, w ramach której oferujemy pomoc polegającą m.in. na udzielaniu porad prawnych, informowaniu o zmianach w przepisach, uczestnictwie w negocjacjach z kontrahentami, sporządzaniu opinii prawnych, tworzeniu i opiniowaniu umów, weryfikowaniu innych dokumentów pod kątem zgodności z prawem, przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek, pism na etapie przedsądowym, pism procesowych, reprezentowaniu przed sądami, organami administracji i innymi podmiotami, reprezentowaniu w postępowaniu egzekucyjnym, negocjowaniu warunków ugód, windykacji należności, doradztwie z zakresu prawa pracy, sporządzaniu regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych dokumentów związanych z prawem pracy, reprezentacji w sporach z pracownikiem.

Windykacja

Oferujemy pomoc w odzyskaniu należności przysługujących naszym klientom poprzez m.in. negocjacje z dłużnikami w zakresie sposobu i formy spłaty zadłużenia, sporządzamy wezwania do zapłaty, pomagamy w zabezpieczeniu wierzytelności, zawieraniu ugód zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym, oferujemy zastępstwo w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz negocjujemy z wierzycielami dogodne formy spłaty długów naszych klientów w celu ugodowego zakończenia sprawy.

Tworzenie podmiotów gospodarczych

Oferujemy pomoc prawną w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, tworzymy umowy spółek, zakładamy spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, pomagamy w przekształcaniu podmiotów i w dokonywaniu wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, świadczymy pomoc przy otwieraniu działalności gospodarczej oraz pomagamy przy likwidacji spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i zamykaniu działalności gospodarczej.

Reprezentacja w sądzie

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniach polubownych i arbitrażowych.

Pomoc na etapie postępowania egzekucyjnego

Oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, monitorujemy sprawy egzekucyjne powierzone Kancelariom Komorniczym, sporządzamy skargi na czynności komornicze, wnioski o wyjawienie majątku dłużnika, oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo opozycyjne) oraz w postępowaniu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (powództwo ekscydencyjne).

Pomoc w zakresie tworzenia i opiniowania umów

Tworzymy umowy, opiniujemy projekty umów, sprawdzamy umowy już zawarte, weryfikujemy warunki nowo zawieranych umów, a także reprezentujemy w stosunkach z kontrahentami podczas negocjowania i zawierania umów.

Sporządzanie opinii prawnych

Przygotowujemy opinie prawne dotyczące zagadnień m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, przewozowego, budowlanego, pracy, spółdzielczego i administracyjnego.

Reprezentacja przed organami administracji

Udzielamy pomocy m.in. w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych.

Pomoc w zakresie prawa pracy

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, pomagamy naszym klientom w nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunków pracy w tym m. in. tworzymy umowy o pracę, wypowiedzenia i rozwiązania umów o pracę, przygotowujemy umowy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników, informujemy o zmianach przepisów z zakresu prawa pracy, uczestniczymy w negocjacjach z pracownikami, reprezentujemy w przypadku wystąpienia sporów sądowych, przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania, regulaminy funduszu świadczeń socjalnych i inne akty wewnątrzzakładowe.

Udział w negocjacjach z kontrahentami

Oferujemy m.in. pomoc w negocjowaniu kontraktów handlowych oraz warunków zawieranych umów, w rozwiązywaniu bieżących problemów i sporów powstałych na każdym etapie współpracy z kontrahentami, a także po zakończeniu takiej współpracy.