Oferta dla klientów indywidualnych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym, polegającą m.in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism na etapie przedsądowym, pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, innych pism procesowych, opinii prawnych, sprawdzaniu i sporządzaniu umów, uczestniczeniu w negocjacjach, reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniu egzekucyjnym, przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i innymi podmiotami. Świadczymy pomoc prawną m.in. z zakresu:

Prawa cywilnego np. w sprawach:
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
 • o ubezwłasnowolnienie
 • dotyczących wad oświadczenia woli
 • o ochronę własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania
 • o dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości
 • o dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 • o zapłatę
 • o eksmisję
 • o zasiedzenie
 • o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • o ustanowienie służebności gruntowych i osobistych, służebności przesyłu
 • o przywrócenie utraconego posiadania
 • o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • o dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych
 • o dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia
 • dotyczących przedawnienia roszczeń
 • o dochodzenie roszczeń o uznanie czynności za bezskuteczną (skarga paulińska)
Prawa spadkowego np. w sprawach dotyczących:
 • sporządzania testamentów
 • składania oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • stwierdzenia nabycia spadku (na podstawie ustawy i testamentu)
 • działu spadku
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
 • uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • stwierdzenia nieważności testamentu
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • wydziedziczenia
Prawa rodzinnego m.in. w sprawach:
 • o rozwód
 • o separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o podział majątku wspólnego małżonków
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie macierzyństwa oraz zaprzeczenie macierzyństwa
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • dotyczących władzy rodzicielskiej, np.: o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej
 • o dochodzenie roszczeń z tytułu świadczeń alimentacyjnych
Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. w sprawach dotyczących:
 • sporządzania projektów umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
 • uczestnictwa w negocjacjach oraz mediacjach z pracodawcami oraz organizacjami zawodowymi
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • przywrócenia do pracy i odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy
 • zapłaty wynagrodzenia za pracę
 • wynagrodzenia za nadgodziny
 • sprostowania świadectwa pracy
 • odszkodowania za mobbing oraz naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • dochodzenia roszczeń z tytułu odpraw rentowych i emerytalnych
 • dochodzenia roszczeń z tytułu odpraw pośmiertnych
 • dochodzenia roszczeń o wypłatę świadczeń należnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (renty, emerytury, zasiłki)
 • sporządzania sprzeciwów od orzeczeń lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odwołań od orzeczeń komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Prawa kontraktowego (umowy) np.:
 • tworzenie umów
 • opiniowanie projektów umów
 • sprawdzanie umów już zawartych i weryfikacja postanowień umów przed ich zawarciem
 • reprezentacja w stosunkach z kontrahentami m.in. podczas negocjowania i zawierania umów
 • reprezentowanie w sprawach związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
Odszkodowań – np. w sprawach o:
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków losowych
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższej
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przeciwko Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego i organom administracji publicznej
Windykacji np.:
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania polubownego
 • sporządzanie projektów ugód
 • uczestnictwo w negocjacjach w celu ustalenia sposobu i formy spłaty zadłużenia
 • pomoc w zabezpieczeniu wierzytelności
 • prowadzenie postępowań o zapłatę
Postępowania egzekucyjnego, w szczególności:
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji
 • monitoring spraw egzekucyjnych powierzonych Kancelariom Komorniczym
 • sporządzanie skarg na czynności komornika
 • sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo opozycyjne)
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (powództwo ekscydencyjne)
Prawa administracyjnego, w szczególności w sprawach:
 • odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej
 • o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych
 • o wznowienie postępowania administracyjnego
 • zażaleń na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
 • dotyczących skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg na bezczynność organu administracji publicznej
 • dotyczących skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • sporządzania opinii prawnych dotyczących problematyki materialnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego
 • o udostępnienie informacji publicznej
 • egzekucji w administracji